โทร: 66(0)-2971-4351-2    |

คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกพนักงาน Sealforce Guard

ชาย / หญิง อายุระหว่าง 18-55 ปี ความสูง 160 ซม. ขึ้นไป
การศึกษาจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป
มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคที่น่ารังเกียจและติดสารเสพติด
ตรวจสภาพประวัติ อาชญากร จากทะเบียนประวัติจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ต้องมีผู้รับรองและค้ำประกันการทำงาน
ต้องเป็นผู้ที่ดี เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป
ต้องเป็นผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม หลักการรักษาความปลอดภัยขั้นพื้นฐานจากบริษัทฯ
ต้องเป็นบุคคลที่มีหลักแหล่ง มีเอกสารการสมัครครบถ้วน เช่นบัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน วุฒิการศึกษา

ขั้นตอนการดำเนินงานและพัฒนาบุคลากรของ Sealforce Guard

1. คัดเลือกบุคลากร
ผ่านการคัดสรร
คุณสมบัติด้านสุขภาพร่างกาย,การศึกษาและตรวจสอบประวัติอาชญากรรมจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
มีบุคคลค้ำประกันการทำงานกับบริษัทฯ<>br/>

2. ผ่านการฝึกอบรมขั้นพื้นฐานระบบงานรักษาความปลอดภัยในหลักสากล

หลักการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับทรัพย์สิน และอาคารสถานที่
กฎระเบียบข้อบังคับ และวินัยในการทำงาน
หลักการใช้วิทยุสื่อสาร
หลักการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น
การควบคุมทางผ่านเข้า-ออก อาคาร/สถานที่
หลักการตรวจค้นบุคคล และยานพาหนะ
การบันทึกรายงานประจำวัน
การต่อสู้ป้องกันตัว และการใช้เครื่องพันธนาการ
การจัดจราจร
หลักวิชาการด้านทหารภาคบุคคลท่ามือเปล่า

3. การควบคุมและตรวจสอบคุณภาพ

จัดหัวหน้างานระดับหัวหน้าชุดและหัวหน้าชุดหน่วยควบคุมการปฏิบัติงานประจำวัน
จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการและสายตรวจเข้าตรวจสอบติดตามการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามข้อตกลงในการว่าจ้าง

4. การประเมินและการพัฒนา

ทีมปฏิบัติการพิเศษ ประเมินผลและพัฒนายกระดับมาตรฐานการรักษาความปลอดภัย
ทีมปฏิบัติการพิเศษ แก้ไขปัญหากรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

การฝึกอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัย Sealforce Guard

บริษัทฯ จะจัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัยตามหลักสูตรดังต่อไปนี้

ฝึกให้มีความรู้เกี่ยวกับระเบียบวินัย และการบังคับบัญชา
ฝึกให้มีความรู้เกี่ยวกับอัตราค่าจ้าง เงินเดือน และสวัสดิการที่พนักงานแต่ละคนจะได้รับ
ฝึกให้มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องแบบพนักงานแบบพนักงานรักษาความปลอดภัยและอุปกรณ์ที่ใช้ในการรักษาความปลอดภัย
ฝึกอบรมด้านการจราจร
ฝึกให้มีความรู้เบื้องต้นด้านจิตวิทยา และการประชาสัมพันธ์
ฝึกให้มีความรู้ด้านเทคนิค การรักษาความปลอดภัยและการสื่อสาร โดยเครื่องมือที่ทันสมัย
ฝึกให้มีความรู้ด้านการป้องกันตัวและการจับกุมคนร้าย
ฝึกให้มีความรู้ด้านการป้องกัน และระงับอัคคีภัย
ฝึกให้มีความรู้เกี่ยวกับหน้าที่เฉพาะกิจที่ได้รับมอบหมาย