โทร: 66(0)-2971-4351-2    |

บริการของเรา การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับทรัพย์สินและอาคารสถานที่
 การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับ การอารักขา บุคคลสำคัญ, ทรัพย์สิน, สถานที่
 การตรวจสอบพัฒนายกระดับมาตรฐานการรักษาความปลอดภัย
 การตรวจสอบประวัติบุคคลและพนักงาน

 ควบคุมดูแล ตรวจสอบบุคคลที่ผ่านเข้า – ออก อาคารอย่างละเอียด
 อำนวยความสะดวกในการเข้าจอดรถยนต์ของเจ้าของร่วมและผู้พักอาศัย
 บันทึกการผ่านเข้า-ออก ของบุคคล / รถยนต์
 นำส่งรายงานการผ่านเข้า-ออก ของบุคคล / รถยนต์ ให้ผู้บังคับบัญชาและผู้จัดการทราบ
 ตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องอ่านคีย์การ์ดให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานตลอดเวลา หากพบว่ามีปัญหาแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาและผู้จัดการทราบโดยทันที
 ควบคุมและอำนวยความสะดวกการจราจรภายในหน่วยงาน
 ควบคุมดูแล กำกับ ไม่ให้บุคคลภายนอกเข้า – ออก อาคาร
 ตรวจสอบความเรียบร้อย ความปลอดภัย บริเวณรอบ ๆ บริเวณอาคาร และพื้นที่โดยรอบอาคาร
 ห้ามมิให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องหรือบุคคลที่มีพฤติกรรมที่น่าสงสัยเข้าพื้นที่ด้านในอาคาร พร้อมทั้งรายงานให้ผู้บังคับบัญชา และผู้จัดการรับทราบ
 ตรวจสอบ ค้นหา ผู้รับเหมาที่เข้า – ออก การปฏิบัติหน้าที่ในอาคารอย่างละเอียด
 ตรวจสอบความเรียบร้อยประจำชั้นต่างๆ ยกเว้นเวลา 19.00 น. เป็นต้นไปห้ามเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยขึ้นตรวจบนอาคารโดยเด็ดขาด
 ตรวจสอบ ตรวจเช็ค พร้อมลงเวลาการตรวจสอบจุดต่างๆ ให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ
 ตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง / อุปกรณ์ต่าง ๆ / ทรัพย์สินภายในอาคารให้คงสภาพและประจำจุดนั้นๆ
 งานอื่น ๆ ตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา


การควบคุมและตรวจสอบคุณภาพ

Sealforce กำหนดระบบการควบคุมการปฏิบัติงานตามหน่วยงานต่างๆ ของผู้ว่าจ้าง และกำหนด ขั้นตอนการติดตามตรวจสอบคุณภาพงานไว้อย่างชัดเจนและต่อเนื่องสม่ำเสมอตลอดระยะเวลาที่ให้บริการ ดังนี้


 จัดหัวหน้าหน่วยงานรักษาความปลอดภัย หรือหัวหน้าชุดรักษาความปลอดภัยประจำหน่วยงาน เพื่อกำกับดูแลควบคุมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ให้เป็นไปตามข้อตกลงของสัญญาจ้าง พร้อมกับประสานงานกับผู้ว่าจ้างและบริษัทตลอดเวลา
 จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการและสายตรวจ เข้าตรวจตราการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานทั้งภาคเวลากลางวันและกลางคืน
 จัดเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษ (เฉพาะกิจ) เข้าตรวจสอบการปฏิบัติงาน พร้อมประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของรัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ จะเข้าตรวจ และติดตามผลปฏิบัติงานเพื่อรับฟังข้อคิดเห็น ของฝ่ายผู้ว่าจ้างอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
 จัดส่งแบบประเมินผลงานของบริษัทฯ ให้ฝ่ายผู้ว่าจ้างเป็นผู้ประเมินทุก 3 เดือน

แบบที่ 1

ชุดซาฟารีสีดำ สำหรับระดับหัวหน้า รปภ. และ รปภ. สถานบันเทิง
แบบที่ 2

ชุดปกติ เสื้อสีขาวแขนสั้น กางเกงสีดำ สำหรับ รปภ. โรงงานอุตสาหกรรม หมู่บ้าน โกดัง ประจำอาคารสูง สำนักงาน โรงแรม ฯลฯ


แบบที่ 3

ชุดพิเศษ เสื้อสีขาวแขนสั้น กางเกงสีดำ และ เสื้อคลุม แขนยาวสีดำปิดทับ สำหรับ รปภ. ประจำอาคารสูง สำนักงาน โรงแรม ฯลฯ


แบบที่ 4

ชุดพิเศษ เสื้อสีขาวแขนยาว กางเกงสีดำ สำหรับ รปภ. ประจำอาคารสูง สำนักงาน โรงแรม ฯลฯ