โทร: 66(0)-2971-4351-2    |

เกี่ยวกับ Sealforce Guard Co.,Ltd


ประวัติองค์กร

Sealforce Guard เกิดขึ้นจากการรวมพลังของกลุ่มบุคคล จากสายงานของทหารตำรวจ และพลเรือน ที่มีความชำนาญ ด้านการรักษาความปลอดภัย ทั้งต่อทรัพย์และคุ้มครองความปลอดภัยบุคคล จึงร่วมมือกัน จัดตั้งขึ้นเพื่อนำวิชาความรู้และ ประสบการณ์จากการทำงานมาประยุกต์ เพื่อรับใช้ประชาชน นักธุรกิจ รวมทั้งสถานประกอบการ และสถานที่หน่วยงาน รัฐวิสาหกิจต่างๆ เป็นการแบ่งเบาภาระของเจ้าหน้าที่รัฐ ซึ่งอาจจะดูแลไม่ทั่วถึง กลุ่ม Sealforce Guard จึงได้จัดตั้ง บริษัทเกี่ยวกับ การรักษาความปลอดภัยขึ้นมา เพื่อดูแลประชาชน สถานประกอบการ ทรัพย์สิน และภัยอาจทำให้เกิดความสูญเสีย ต่อทรัพย์สินและต่อชีวิต

Sealforce Guard มีประสบการณ์มีความชำนาญ ด้วยมาตรการการป้องกันภัย การสอดส่องดูแล การสังเกตการณ์ และรวมไปถึงการระงับเหตุที่ไม่เหมือนบริษัทฯอื่นๆ เราจะใช้ยุทธวิธีในการป้องปรามลาดตระเวน ในวิชาที่เราเรียนรู้มาจากหลักสูตร และจากประสบการณ์ในการรับราชการ Sealforce จึงขอสัญญา ด้วยเกียรติว่าจะดูแล รับใช้ผู้ว่าจ้างให้ดีที่สุดดุจครอบครัวของเราเอง

วัตถุประสงค์

พิทักษ์ด้วยเกียรติ

เราเชื่อในเกียรติแห่งการพิทักษ์ และพร้อมจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุด

เพราะการได้รับมอบหมายให้เป็นผู้พิทักษ์ถือเป็นเกียรติแห่งความไว้วางใจอย่างสูงสุดในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อปกป้อง และดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน ซึ่งล้วนเป็นสิ่งที่มีค่ายิ่ง

ผู้พิทักษ์ทุกคนผ่านการฝึก และอบรมให้เข้าใจถึงหน้าที่ วินัย เกียรติ และความสำคัญของการเป็นผู้พิทักษ์ ภายใต้แนวความคิดแห่งการพิทักษ์

นโยบายขององค์กร


วินัยเข็มแข็ง

เพราะ “วินัย” หมายถึง การมีหลักปฏิบัติที่ชัดเจนอย่างถูกต้องอันเป็นหัวใจสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ ของผู้อารักขา ซึ่งหมายรวมถึง การมีวินัยในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎ ระเบียบ และวิธีปฏิบัติ วินัยในการแต่งกาย วินัยต่อตนเอง “วินัยที่เข้มแข็ง” ก่อให้เกิดความภาคภูมิและมีส่วนสำคัญต่อการปฏิบัติ หน้าที่อารักขา ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพอย่างสูงสุด

แกร่งทีมเก่งคน

เพราะ “การอารักขา” คือ งานที่ยิ่งใหญ่ และงานที่ยิ่งใหญ่ไม่สามารถทำให้สำเร็จได้ด้วยคนเพียงคนเดียวผู้อารักขา ในทุกตำแหน่ง ทุกระดับ ล้วนมีความสำคัญ และงานอารักขาจะเป็นไปได้ดียิ่งเมื่อผู้อารักขาแต่ละคนเข้าใจ และปฏิบัติหน้าที่ของตนได้เป็นอย่างดี รวมถึงการประสานงาน แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและปฏิบัติงานร่วมกันเป็นทีม การพัฒนากระบวนการ ปฏิบัติหน้าที่รวมถึง การเตรียมรับมือในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

กระตือรือร้นใส่ใจ

เพราะ “ความไว้วางใจ” คือ “การให้เกียรติ” ผู้อารักขาจึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยใจ อย่างเต็มใจ มิใช่เพียงแต่ทำตามหน้าที่ ไม่เพียงแต่ การปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในการปกป้อง และดูแลรักษาอย่างเข้มแข็ง เข้มงวดเท่านั้น ผู้อารักขายังเปรียบเสมือนผู้ช่วย ที่พร้อมจะให้ความช่วยเหลือในยามคับขัน ด้วยความกระตือรือร้น และใส่ใจมิใช่เพียงแต่เฝ้าดู และสังเกต

มารยาทไทยครบถ้วน

เพราะ “ผู้อารักขา” เปรียบเสมือนตัวแทนในการให้การต้อนรับผู้มาเยี่ยมเยียนผู้อารักขาจึงเป็นบุคคลสำคัญที่จะสร้าง ความประทับใจแรกแก่ผู้เยี่ยมเยียนด้วยการยิ้มแย้มทักทาย กิริยามารยาทที่อ่อนโยน วาจาสุภาพ และให้เกียรติผู้เยี่ยมเยียน นโยบายขององค์กร